The Alternative Armenian Dictionary: անձ

Android app on Google Play

Entry definition

անձ 〈anj〉 etymology From xcl անձն 〈anjn〉; see it for more. pronunciation
  • (hy-E) [ɑndz]
  • (hy-W) [ɑntsʰ]
noun: {{hy-noun}}
  1. person exampleգործող անձ character, personage exampleպաշտոնական անձ an official exampleմասնավոր անձ private person
  2. (legal) entity exampleիրավաբանական անձ legal entity exampleֆիզիկական անձ natural person, individual
  3. personality
  4. (colloquial) fellow exampleՆրա ամուսինը մի շատ բարեկամական անձ է։ Her husband is a very friendly fellow.
  5. (ironic) bigwig
The word has two correct plural forms: անձինք 〈anjinkʻ〉 and less common անձեր 〈anjer〉. The first irregular one is a remnant of Old Armenian n-type declension: see it in անձն 〈anjn〉.

All Languages

Languages and entry counts