The Alternative Armenian Dictionary: բան

Android app on Google Play

Entry definition

բան 〈ban〉 etymology From xcl բան 〈ban〉; see it for more. The main meaning of բան 〈ban〉 in Old Armenian was "word, speech, saying". The sense "thing", which is the only one surviving in modern Armenian, developed from the notion of speech -> the subject of speech -> the subject itself. Compare Hebrew דבר 〈dbr〉 meaning both "word, speech" and "thing". pronunciation
  • (hy-E) [bɑn]
  • (hy-W) [pʰɑn]
noun: {{hy-noun}}
  1. (obsolete) word, speech
  2. thing մի բան անել 〈mi ban anel〉 (mi ban anel) — to do something մի բան ուտել 〈mi ban utel〉 (mi ban utel) — to eat something մի բան արա՛ 〈mi ban ara՛〉 (mi ban ara!) — do something! ամեն բան 〈amen ban〉 (amen ban) — everything ոչ մի բան 〈očʻ mi ban〉 (oč mi ban) — nothing բա՞ն ասիր 〈ba՞n asir〉 (ban asir?) — did you say something? ինձ էս բանը դուր չի գալիս 〈inj ēs banə dur čʻi galis〉 (inj ēs banə dur čʿi galis) — I don't like this thing.
  3. work, business
  4. (slang) penis
Synonyms: (thing) իր 〈ir〉 (ir), առարկա 〈aṙarka〉 (aṙarka)

All Languages

Languages and entry counts