The Alternative Armenian Dictionary: զիբիլ

Android app on Google Play

Entry definition

զիբիլ 〈zibil〉 etymology From Azerbaijani zibil, from Arabic زبل 〈zbl〉, whence also Persian زبل 〈zbl〉. pronunciation
  • (hy-E) [ziˈbil]
noun: {{hy-noun}}
  1. (colloquial) litter, rubbish, garbage, trash զիբիլը թափել 〈zibilə tʻapʻel〉 (zibilë t’ap’el) — to carry the trash out զիբիլը գցել 〈zibilə gcʻel〉 (zibilë gc’el) — to throw into trash զիբիլի աման 〈zibili aman〉 (zibili aman) — small container for wastes զիբիլի յաշիկ 〈zibili yašik〉 (zibili yašik) — trash can, dustbin զիբիլի վեդրո 〈zibili vedro〉 (zibili vedro) — trash can, dustbin
  2. (colloquial) junk, garbage (worthless, low quality thing) ես էս զիբիլը չե՛մ ուտի 〈es ēs zibilə čʻe՛m uti〉 (es ēs zibilë čem uti!) — I'm not going to eat this crap!
  3. (colloquial) trash can, garbage can, dustbin
Synonyms: աղբ 〈aġb〉 (aġp)
adjective: {{hy-adj}}
  1. (colloquial) worthless, of low quality, good-for-nothing չինական զիբիլ ապրանք 〈čʻinakan zibil aprankʻ〉 (činakan zibil aprank’) — crappy Chinese product
Synonyms: անարժեք 〈anaržekʻ〉 (anaržek’), ստից 〈sticʻ〉 (stic’), տուֆտա 〈tufta〉 (tufta)
interjection: {{hy-interj}}
  1. (colloquial) untranslatable response, exclamation, showing that the speaker is annoy
Synonyms: չոռ 〈čʻoṙ〉 (čoṙ), չոռ ու ցավ 〈čʻoṙ u cʻav〉 (čoṙ u c’av), գրող ու ցավ 〈groġ u cʻav〉 (groġ u c’av), զահրմար 〈zahrmar〉 (zahrmar)

All Languages

Languages and entry counts