The Alternative Chinese Dictionary: 毛片

Android app on Google Play

Entry definition

毛片 〈máo piàn〉 {{zh-forms}} etymology Literally: "hair film." pronunciation {{zh-pron }}
noun: {{zh-noun}}
  1. (slang) pornography; porn
  2. (slang) pornographic film
Synonyms: 黃片 (trad.), 黄片 (simp.), 情欲片 〈qíng yù piàn〉, 三級片 〈sān jí piàn〉 (Cantonese), 色情片 〈sè qíng piàn〉, A片 〈A piàn〉, AV (Japanese)

All Languages

Languages and entry counts