The Alternative Chinese Dictionary: 破

Android app on Google Play

Entry definition

〈pò〉 {{zh-forms}} pronunciation {{zh-pron }}
definitions: {{zh-hanzi}}
 1. broken, worn out, damaged
 2. (colloquial) low in quality
compounds: {{top4}}
 • 破案
 • 破败
 • 破壁
 • 破壁飞去
 • 破冰船
 • 破不开
 • 破财
 • 破财免灾
 • scHant, scHans (pòchǎn)
 • 破钞
 • 破除
 • 破读字
 • 破费
 • scHani
 • 破腹
 • 破格
 • 破故纸
{{mid4}}
 • 破瓜
 • 破关斩将
 • 破罐破摔
 • scHant, scHans (pòhuài)
 • scHant, scHans (pòhuò)
 • 破家值万贯
 • 破解
 • 破戒
 • 破镜重圆
 • 破旧
 • 破旧立新
 • 破句
 • 破口, 破口儿
 • 破口大骂
 • 破烂
 • 破浪
{{mid4}}
 • 破例
 • 破脸
 • 破裂
 • 破露
 • 破陋
 • 破落
 • 破落户
 • 破谜儿
 • 破门
 • 破闷, 破闷儿
 • 破灭
 • 破墨
 • scHant, scHans (pò shāng fēng)
 • 破身
 • 破声
 • 破碎
{{mid4}}
 • 破损
 • 破题
 • 破题儿第一遭
 • 破涕为笑
 • 破天荒
 • 破土
 • 破瓦寒窑
 • 破相
 • 破晓
 • 破鞋
 • 破颜
 • 破衣烂衫
 • 破译
 • 破绽
 • 破折号
 • 破竹之势
{{bottom}}

All Languages

Languages and entry counts