The Alternative Chinese Dictionary: 花

Android app on Google Play

Entry definition

〈huā〉 {{zh-forms}} pronunciation {{zh-pron }}
noun: {{zh-noun}}
 1. (Beginning Chinese) flower; blossom
 2. pattern, design
 3. fireworks
 4. essence, cream
 5. wound
 6. smallpox
 7. courtesan, prostitute
verb: {{zh-verb}}
 1. to spend (money, time, etc.)
 2. (slang) to be horny; to womanize
adjective: {{zh-adj}}
 1. florid, flowery
 2. profligate
 3. blurred
 4. false
 5. (slang) randy, lecherous
proper noun: {{zh-proper noun}}
 1. {{surname}} Hua
compounds: {{top2}}
 • 花把势
 • 花白
 • 花瓣
 • 花苞
 • 花被
 • 花边, 花边儿
 • 花柄
 • 花不棱登, 花不棱登的
 • 花不起
 • 花布
 • 花菜
 • 花草
 • 花插
 • 花茶
 • 花铲
 • 花厂
 • 花车
 • 花城
 • 花池子
 • 花丛
 • 花簇
 • 花大姐
 • 花大着
 • 花旦
 • {{zh-ts}}
 • 花灯戏
 • 花点子
 • 花雕
 • 花朵
 • 花萼
 • 花儿
 • 花房
 • 花肥
 • 花费
 • 花粉
 • 花岗岩
 • 花糕
 • 花格
 • 花梗
 • 花骨朵
 • 花鼓
 • 花鼓戏
 • 花冠
 • 花好月圆
 • 花和尚
 • 花盒
 • 花红
 • 花红柳绿
 • 花花肠子
 • 花花搭搭, 花花搭搭的
 • 花花公子
 • 花花绿绿, 花花绿绿的
 • 花花世界
 • 花环
 • 花卉 (huāhuì)
 • 花会
 • 花活
 • 花甲
 • 花架
 • 花架子
 • 花剑
 • 花椒
 • 花轿
 • 花街柳巷
 • 花茎
 • 花镜
 • 花卷, 花卷儿
 • 花开堪折直须折 (花開堪折直須折)
 • 槐花
 • 红花
 • 番红花
 • 藏红花
 • 闹羊花
 • 炙棉花
 • 豆蔻花
 • 金银花
 • 水翁花
 • 川蝉花
 • 橙花
 • 烟花
 • 桂花
 • 菊花
 • 菊花茶
 • 棉花糖
 • 茉莉花
 • 茉莉花茶
{{mid2}}
 • 花魁
 • 花篮, 花篮儿
 • 花蕾
 • 花梨
 • 花里胡哨, 花里胡哨的
 • 花脸
 • 花翎
 • 花令
 • 花柳病
 • 花露水
 • 花猫, 花猫儿
 • 花蜜
 • 花面狸
 • 花苗
 • 花名
 • 花名册
 • 花木
 • 花木兰
 • 花呢
 • 花鸟
 • 花农
 • 花盘
 • 花炮
 • 花盆, 花盆儿
 • 花瓶, 花瓶儿
 • 花圃
 • 花期
 • 花钱
 • 花枪
 • 花腔
 • 花墙
 • 花楸
 • 花圈
 • 花拳绣腿
 • 花儿洞子
 • 花儿匠
 • 花儿样子
 • 花儿针
 • 花容月貌
 • 花蕊
 • 花色
 • 花纱布
 • 花衫
 • 花哨
 • 花生
 • 花生饼
 • 花生豆儿
 • 花生酱
 • 花生米
 • 花生油
 • 花市
 • 花饰
 • 花事
 • 花束
 • 花丝
 • 花台
 • 花坛
 • 花天酒地
 • 花厅
 • 花筒
 • 花头
 • 花团锦簇
 • 花托
 • 花纹, 花纹儿
 • 花香鸟语
 • 花项
 • 花消, 花销
 • 花鞋
 • 花心
 • 花信
 • 花须
 • 花序
 • 花絮
 • 花押
 • 花芽
 • 花言巧语
 • 花眼
 • 花样, 花样儿
 • 花样刀
 • 花样滑冰
 • 花样游泳
 • 花椰菜
 • 花用
 • 花园, 花园儿
 • 花账
 • 花障, 花障儿
 • 花招, 花招儿, 花着, 花着儿
 • 花朝
 • 花朝月夕
 • 花枝招展
 • 花轴
 • 花烛
 • 花柱
 • 花砖
 • 花子
 • 花子儿
{{bottom}}

All Languages

Languages and entry counts