The Alternative Chinese Dictionary: A片

Android app on Google Play

Entry definition

A片 〈A piàn〉 etymology From Japanese-English AV (in turn from English adult) + 〈piàn〉. pronunciation {{zh-pron }}
noun: {{zh-noun}}
  1. (slang) pornographic film, porno
Synonyms: 黃片 〈huáng piàn〉, 黄片 〈huáng piàn〉, 黃色電影 〈huáng sè diàn yǐng〉, 黄色电影 〈huáng sè diàn yǐng〉, 毛片 〈máo piàn〉, 三級片 〈sān jí piàn〉, 三级片 〈sān jí piàn〉, 色情片 〈sè qíng piàn〉, 咸片 〈xián piàn〉

All Languages

Languages and entry counts