The Alternative Hebrew Dictionary: איש

Android app on Google Play

Entry definition

איש 〈ʼyş〉 etymology {{rfe}} pronunciation
  • /ʔiʃ/
noun: {{he-noun}}
  1. A man, adult male human being.
  2. A husband, a male spouse.
    • {{RQ:Tanach}} עַתָּה רוּץ נָא לִקְרָאתָהּ וֶאֱמָר לָהּ הֲשָׁלוֹם לָךְ הֲשָׁלוֹם לְאִישֵׁךְ הֲשָׁלוֹם לַיָּלֶד וַתֹּאמֶר שָׁלוֹם. 〈ʻaţá̇h rẇẕ náʼ liqĕráʼţáḣ weʼèmár láḣ hàşá̌lwòm lákĕ hàşá̌lwòm lĕʼiyşé̌kĕ hàşá̌lwòm layá̇led waţò̇ʼmer şá̌lwòm.〉 atá rúts ná lik'ratáh ve'emár láh hashalóm lákh hashalóm l'ishékh hashalóm layéled vatómer shalóm Run, I pray thee, now to meet her, and say unto her: Is it well with thee? is it well with thy husband? is it well with the child?' And she answered: 'It is well.'
  3. (slang) Man, dude, used as a term of address.
Synonyms: (husband) בעל 〈bʻl〉
pronoun: {{he-pron}}
  1. (formal, in negative sentences) Anyone. רבים ניסו, אך איש לא הצליח. 〈rbym nysw, ʼk ʼyş lʼ hẕlyẖ.〉 rabím nisú, akh ish lo hitzlíakh. Many tried, but none [literally not a man] succeeded.

All Languages

Languages and entry counts