The Alternative Vietnamese Dictionary: chim

Android app on Google Play

Entry definition

chim pronunciation {{vi-IPA}}
  • {{homophone}}
etymology 1 From Proto-Vietic *-ciːm, from Proto-Mon-Khmer *ciim
noun: {{vi-noun}}
  1. (zoology) bird
etymology 2 Probably a calque of Chinese 〈niǎo〉/〈diǎo〉
noun: {{vi-noun}}
  1. (slang, anatomy) cock; dick
Alternative forms: trym (slang orthographic form), buồi 〈buồi〉, cặc 〈cặc〉, cậu nhỏ 〈cậu nhỏ〉, cu, dái, đèn dầu 〈đèn dầu〉, bướm 〈bướm〉

All Languages

Languages and entry counts